1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky prodeje a nákupu (dále jako „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím, který si pořizuje zboží prostřednictvím internetové stránky www.saffort.cz (dále jako „Kupující“), a prodávajícím, kterým je SAFFORT NORTHERN EUROPE ( dále jako „Prodávající“). Koupí zboží v internetovém obchodě Kupující souhlasí s uplatněním těchto Obchodních podmínek.

1.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravit nebo doplnit Obchodní podmínky v souladu s právními předpisy.

2. MOMENT UZAVŘENÍ KUPNO-PRODEJNÍ SMLOUVY

2.1. Kupně-prodejní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy Kupující v internetovém obchodě po naplnění nákupního košíku, uvedení adresy doručení, zvolení si způsobu platby a seznámení se s těmito Obchodními podmínkami klikne na potvrzení objednávky, čímž potvrdí a odešle svou objednávku, která je následně platná až do úplného splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. V případě, že Kupující nesouhlasí se všemi nebo jen s určitými Obchodními podmínkami, objednávku nepotvrdí.

3. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

3.1. Kupující má právo nakupovat zboží v internetovém obchodě v souladu s těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy Litevské republiky.

3.2. Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupně-prodejní smlouvy uzavřené s Prodávajícím (kromě výjimek uvedených níže) prostřednictvím internetového obchodu, a to tak, že odstoupení od smlouvy Prodávajícímu oznámí nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.

3.3. Právo Kupujícího odstoupit od kupně-prodejní smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu se nevztahuje na tyto smlouvy:

3.3.1. Na smlouvy o prodeji a koupi zboží, které bylo vyrobeno nebo smontováno na základě speciálních požadavků zákazníka, tzn. j. který nebyl vyroben nebo smontován předem, ale byl vyroben na zvláštní zakázku spotřebitele.

3.3.2. Na smlouvy o koupi a prodeji zboží, které bylo objednáno na základě speciálních požadavků zákazníka, tzn. j. který není držen na skladě Prodávajícího (každé zboží s dodací lhůtou delší než 7 pracovních dnů), ale je dodáváno pouze na osobitou objednávku konkrétního Kupujícího.

3.4. Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu a bude mu vrácena celá částka zaplacená za zboží, pokud:

3.4.1. Ode dne doručení zboží neuplynulo více než 30 dní.

3.4.2. Zboží nebylo poškozeno ani jinak ovlivněno vnějšími faktory.

3.4.3. Zboží bylo vráceno v původním obalu, ve kterém bylo Kupujícímu doručeno.

3.5. Když se Kupující rozhodne vrátit zboží, musí vyplnit formulář pro vrácení zboží, ve kterém je třeba uvést osobní údaje – jméno, příjmení, adresu Kupujícího, také číslo objednávky a důvod vrácení zboží, a takto vyplněný formulář zaslat Prodávajícímu.

3.6. V případě bezplatného vrácení zboží doručení zboží Prodávajícímu zajistí as tím související náklady uhradí Kupující.

3.7. V případě bezplatného vrácení zboží se peníze za poskytnuté doplňkové služby (vynesení zboží, instalace zboží, přivolání specialisty apod.) Kupujícímu nevracejí.

3.8. Vrácené zboží bude do 15 kalendářních dnů od jeho doručení Prodávajícímu zkontrolováno, aby se zjistilo, zda splňuje podmínky pro jeho bezplatné vrácení. Poté, co Prodávající potvrdí, že zboží není poškozeno a splňuje podmínky pro bezplatné vrácení, bude peněžní částka za zakoupené zboží vrácena Kupujícímu do 15 kalendářních dnů ode dne jeho kontroly.

3.9. Pokud bylo Kupujícímu dodáno nesprávné a (nebo) nekvalitní zboží a žádá jej vrátit, Prodávající se zavazuje takové zboží přijmout a vyměnit za podobné a vhodné zboží, případně Kupujícímu na jeho žádost vrátit částku zaplacenou za zboží.

4. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1. Kupující je povinen zaplatit cenu zboží a poplatek za jeho doručení, jakož i další poplatky (pokud jsou uvedeny při uzavírání smlouvy) a převzít objednané zboží. Kupující má možnost za zboží zaplatit několika způsoby: online platební bránou, na kterou jej přesměruje odkaz v internetovém obchodě (v případě, že Prodávající má uzavřenou příslušnou smlouvu s bankou Kupujícího); bankovním převodem na základě zálohové faktury.

4.2. Pokud nastane změna údajů uvedených v registračním formuláři Kupujícího, je Kupující povinen neprodleně tyto údaje aktualizovat.

4.3. Kupující je povinen potvrdit platební příkaz prostřednictvím online platební brány, na kterou jej přesměruje odkaz v internetovém obchodě (v případě, že Prodávající má uzavřenou příslušnou smlouvu s bankou Kupujícího), nebo platbu uskutečnit z jiné banky. V případě, že Kupující platí za zboží bankovním převodem na základě zálohové faktury, je povinen platbu uhradit před určeným datem splatnosti zálohové faktury. Pokud Kupující fakturu neuhradí ve stanovené lhůtě, nebude-li potvrzen platební příkaz nebo pokud Prodávajícímu nebude samostatným e-mailem oznámeno zrealizování platby, Prodávající má právo se domnívat, že Kupující odmítl kupně-prodejní smlouvu a objednávku zrušil.

4.4. Po zakoupení výrobku je Kupující povinen dodržovat všechny metodické pokyny Prodávajícího a zboží používat striktně v souladu s přiloženým návodem k použití. V opačném případě Prodávající neodpovídá za závady zboží, úroveň bezpečnosti a neposkytuje žádné záruky ze strany Výrobce.

4.5. Kupující je povinen dodržovat další požadavky stanovené těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy Litevské republiky.

5. PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO

5.1. Pokud se Kupující pokusí poškodit práci nebo stabilní provoz internetového obchodu, má Prodávající právo i bez předchozího upozornění omezit či pozastavit (ukončit) přístup Kupujícího do internetového obchodu, přičemž neodpovídá za žádné s tím související ztráty na straně Kupujícího.

5.2. Prodávající má právo jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky jejich zveřejněním na webové stránce internetového obchodu. Změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění a uplatňují se na všechny obchodní vztahy uzavřené po jejich zveřejnění.

5.3. Textové a grafické informace nacházející se na webové stránce, která je chráněna v souladu se Zákonem o autorských as nimi souvisejících právech Litevské republiky, lze kopírovat a tisknout (s výjimkou informací, které patří třetím stranám). Při zveřejňování (citování) obsahu webové stránky nebo její části je však nutné uvést primární zdroj informací (tj. webovou stránku a autora).

5.4. Prodávající má další práva vyplývající z těchto Obchodních podmínek a právních předpisů Litevské republiky.

6. POVINNOSTI A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1. Prodávající se zavazuje vytvářet Kupujícímu podmínky pro řádné využívání služeb poskytovaných internetovým obchodem.

6.2. Prodávající se zavazuje dodržovat další požadavky vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

6.3. Prodávající ručí za kvalitu zboží.

7. DORUČENÍ ZBOŽÍ

7.1. Zboží doručujeme a vykládáme bezplatně po celé České republice až na místo doručení, které určí Kupující, a to k prvním dveřím budovy. V případě, že se na místě určeném Kupujícím vyskytují překážky, které brání doručení zboží, bude zboží vyloženo na nejbližším pro vozidlo přístupném místě.

7.2. Vynesení zboží je k dispozici dle potřeby Kupujícího.

7.3. Zboží je vynášeno z místa vykládky zboží na Kupujícím určené místo v budově, u které bylo zboží bezplatně vyloženo, pokud jeho hmotnost nepřesahuje 30 kg.

7.3. Je-li hmotnost zboží větší než 30 kg, za jeho vynesení je účtován poplatek, který se určuje v závislosti na hmotnosti zboží a místě jeho doručení.

7.4. Služba vynesení zboží se objednává samostatně ještě před uskutečněním platby za zboží a vybrané služby. Pokud hmotnost zboží přesahuje 30 kg, za službu vynesení zboží platí Kupující. V jednotlivých případech určených Prodávajícím je služba vynesení zboží hrazena Prodávajícím.

7.5. Služba montáže zboží se objednává samostatně a není zahrnuta v ceně.

7.6. Při doručování zásilky je Kupující, popřípadě jeho zástupce, povinen spolu s pracovníkem přepravní společnosti zkontrolovat stav balíku, množství, kvalitu a druh zboží.

7.6.1. V případě zjištění, že došlo k porušení obalu zásilky, nesrovnalostem v množství, kvalitě či druhu zboží, je Kupující, případně jeho zástupce, povinen zásilku nepřevzít. V takovém případě pracovník přepravní společnosti spolu s Kupujícím, případně jeho zástupcem, zaznamenají poškození, tzn. j. vyfotografují jej, a vypíší formulář o poškození zásilky, který adresát zásilky spolu s pracovníkem přepravní společnosti i podepíší.

7.6.2. Když Kupující, případně jeho zástupce, zásilku převezme a bez jakýchkoliv připomínek podepíše elektronické nebo papírové potvrzení o doručení zboží, má se za to, že zboží bylo doručeno v nepoškozeném obalu, a že množství, kvalita i druh zboží odpovídají podmínkám kupně-prodejní smlouvy, a že doplňkové služby uvedené na elektronickém nebo papírovém potvrzení o doručení zboží byly řádně poskytnuty, pokud se neprokáže opak.

7.7. Doručením a převzetím zboží na adrese určené Kupujícím se zboží považuje za doručené Kupujícímu bez ohledu na to, zda bylo zboží skutečně převzato Kupujícím nebo jinou osobou, která zboží na uvedené adrese převzala. V případě, že zboží nebylo doručeno v plánovaný den doručení, je Kupující o tom povinen informovat Prodávajícího bezodkladně, nejpozději však následující den po dni plánovaného doručení zboží.

7.8. V případě, že zboží nebude převzato Kupujícím, je Kupující při vyplňování informací o doručení v rámci objednávky povinen uvést údaje osoby, která zboží převezme.

8. ODPOVĚDNOST

8.1. Za správnost údajů uvedených v registračním formuláři odpovídá Kupující. Kupující přebírá odpovědnost za následky vyplývající z nesprávnosti nebo nepřesnosti údajů uvedených v registračním formuláři.

8.2. Smluvní strany odpovídají za porušení kupně-prodejní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s postupem stanoveným právními předpisy Litevské republiky.

8.3. Prodávající neodpovídá za informace uvedené na webových stránkách jiných společností, a to ani v případě, že Kupující přechází na tyto stránky prostřednictvím odkazů z internetového obchodu Prodávajícího.

8.4. Prodávající neodpovídá za to, že barva, tvar nebo jiné parametry zboží prezentovaného v internetovém obchodě neodpovídají skutečné velikosti, tvaru a barvě zboží z důvodu specifik displeje, který pro zobrazení zboží použil Kupující.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že on a jeho zástupci (Kupující disponuje souhlasem svých zástupců) souhlasí s tím, že Prodávajícímu poskytují osobní údaje uváděné v těchto Obchodních podmínkách a v registračním formuláři, a nenamítají, že poskytnuté osobní údaje bude Prodávající zpracovávat pro účely internetového obchodování.

9.2. Prodávající se zavazuje, že bez souhlasu Kupujícího nepředá osobní údaje třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákony Litevské republiky.

9.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že on a jeho zástupci (Kupující disponuje souhlasem svých zástupců) souhlasí s tím, že při převzetí zboží na určeném místě Prodávajícímu a (nebo) třetí osobě, která na pokyn Prodávajícího doručuje zboží, předloží některý z dokladů totožnosti – pas , občanský průkaz, platný řidičský průkaz, a to za účelem řádné identifikace Kupujícího, případně jeho zástupců. Kupující zároveň potvrzuje, že on a jeho zástupci (Kupující disponuje souhlasem svých zástupců) souhlasí s tím, že při převzetí zboží na určeném místě Prodávající a/nebo třetí osoba, která na pokyn Prodávajícího doručuje zboží, vyhotoví kopii údajů z dokladu totožnosti, který předložil Kupující a (nebo) jeho zástupce, přičemž tyto údaje budou zpracovávány pro účely internetového obchodování (včetně, ale ne výlučně, předání osobních údajů Prodávajícímu).

9.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že on (je-li Kupujícím fyzická osoba) a jeho zástupci jsou informováni o svém právu vědět, které osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány, se způsobem jejich zpracovávání, také o právu požadovat opravu či likvidaci poskytnutých osobních údajů, o právu pozastavit zpracovávání osobních údajů, jsou-li údaje zpracovávány v rozporu o zákonem, a také o právu namítat proti zpracovávání jejich osobních údajů pro některý z účelů.

9.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že on a jeho zástupci jsou informováni o svém právu odmítnout poskytnutí osobních údajů, avšak jsou si vědomi toho, že osobní údaje jsou potřebné a nezbytné pro jednoznačnou identifikaci Kupujícího a/nebo jeho zástupců během internetového obchodování, přičemž bez poskytnutí takových osobních údajů a (nebo) neudělení souhlasu s jejich zpracováváním během internetového obchodování, nebude možné uzavřít kupně-prodejní smlouvu a (nebo) náležitě plnit závazky z ní vyplývající.

10. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ

10.1. Predávajúci zasiela všetky oznámenia a informácie na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v registračnom formulári. 

10.2. Kupujúci zasiela všetky oznámenia a otázky na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii „Kontakty“ internetového obchodu Predávajúceho.

10.3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto Obchodné podmienky neobmedzujú práva Kupujúceho (spotrebiteľa) ustanovené právnymi predpismi Litovskej republiky, vrátane práv v prípade zakúpenia výrobku alebo služby nevhodnej kvality.

11.2. Všetky spory vyplývajúce alebo súvisiace s kúpno-predajnou zmluvou uzatvorenou medzi Kupujúcim a Predávajúcim budú riešené dohodou. Ak nie je možné dosiahnuť vyriešenie problému k vzájomnej spokojnosti, nezhody budú riešené v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky.


Fakturační údaje

Saffort Northern Europe, UAB

IČ: 304447813

DIČ: LT100010758418

Adrese: Vilpedės g. 2A, Vilnius, Litva

PSČ: LT-03151

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: CZ4655000000002150062003