1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů určují smluvní podmínky zpracování vašich osobních údajů při používání webových stránek a sběru dat.
1.2. S mluvní podmínky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů se použijí pokaždé, když navštívíte naše internetové stránky a budete si projíždět jejich obsah / nebo budete nakupovat v našem internetovém obchodě.
1.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou připraveny a osobní údaje na těchto webových stránkách jsou zpracovávány v souladu s požadavky právních předpisů České republiky a jejich nařízení.

2. POUŽITÉ DEFINICE
2.1 V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:
Osobní údaje Tyto zásady ochrany osobních údajů určují smluvní podmínky zpracování vašich osobních údajů při používání webových stránek a sběru dat.
2.2.  ebo údaje znamenají jakékoli informace o Uživateli, který byl identifikován nebo který může být identifikován přímo nebo nepřímo (subjekt údajů).
• Zpracovávání dat se rozumí jakákoli operace nebo sekvence operací prováděných automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky s osobními daty nebo sadami osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, třídění, systematizování, uchovávání, přizpůsobování nebo změna, zotavení, seznámení s použitím, distribuci nebo jiným způsobem umožňujícím jejich využívání, jakož i porovnávebo propojení s jinými údaji, jejich omezení, odstranění nebo zničení.
• Kontrolor dat je Saffort Northern Europe,Ltd, IČO 304447813, registrovaný na adrese Vilkpedes 2A, LT-03151 Vilnius, Litovská republika.
• Webová stránka správce údajů, jejíž adresa je https://www.saffort.cz
• Vy nebo uživatel znamená fyzickou osobu, která navštívila webovou stránku sběratele údajů a jejíž údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
• Zásady ochrany soukromí znamenají tyto Zásady ochrany osobních údajů, které stanoví základní pravidla pro shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů správce údajů, která jsou použitelná pro používání webových stránek uživateli.
• Regulace se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, která vstoupila v platnost v Evropské unii dne 25. května 2018.
• Cookies jsou malé textové dokumenty, které mají jedinečné identifikační číslo přenášené z webové stránky na počítačový pevný disk uživatele, takže řadič dat může rozlišovat počítač uživatele a vidět jeho činnost na Internetu.
2.3 Souhlasem se rozumí jakékoli svobodné, specifické a jednoznačné vyjádření vaší vůle, ať již výslovné nebo implicitní, vyjádřením nebo jednoznačným jednáním, kterým souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají.
2.4  Definice uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používané níže budou chápány tak, jak jsou definovány a vysvětleny v nařízení, ke kterému máte přístup kliknutím zde.

3.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Uživatel musí poskytnout následující osobní údaje danému kontrolnímu obchodníkovi na základě Objednávky či nákupu zboží na dané webové stránce :
•    Jméno
•    Příjmení
•    E-mailová adresa
•    Telefonní číslo
•    Korespondenční adresa
•    Číslo bankovního účtu
3.2 Sběrač údajů také používá na webových stránkách soubory cookie, které shromažďují údaje, které odhalují zvláštnosti použití těchto webových stránek, chování uživatelů nebo automaticky generované statistiky návštěv. Další informace o souborech cookie na těchto webových stránkách naleznete v části 6 těchto zásad ochrany osobních údajů.
3.3 Cíle a účel používání osobních údajů
3.4 Zpracováváme osobní údaje, které jste poskytli, a které jsme o vás shromáždili pro následující účely:
3.5 Chcete-li využít službu online nakupování.
3.6 Zaplatit zboží z nákupního košíku prostřednictvím vybraného externího poskytovatele platebních služeb.
3.7 Chcete-li provést objednávku a doručit zakoupené zboží na zadanou adresu.
3.8 Pro fakturační a účetní účely.
3.9 Zlepšit provoz našeho webu.
3.10 Chcete-li odpovědět na vaše dotazy a sdílet informace.
  
4. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Vlastník údajů zajistí, že osobní údaje uživatelů nebudou prodány, poskytnuty ani jinak převedeny na třetí stranu bez oprávněného základu, ani použité k jiným účelům, než pro které byly shromažďovány. Vlastník údajů může data předávat pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a legislativou České republiky.
4.2 Vlastník údajů může předávat osobní údaje uživatele třetím stranám pouze v těchto případech:
4.3 V případech stanovených zákony a v případě potřeby pro účely plnění cílů této politiky ochrany osobních údajů.
4.4 Pokud byl obdržen oddělený souhlas uživatele pro tento přenos dat.
4.5 Je-li pro datovou kontrolu nezbytné provést zrušení smlouvy s uživatelem a poskytovat služby řádně.
4.6 Přenos údajů je povinný na žádost orgánů činných v trestním řízení v souladu s postupem stanoveným právními předpisy České republiky.
4.7 V ostatních případech stanovených v nařízení a právních aktech České republiky.
  
5. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

     
6. PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ DAT
6.1 Vlastník údajů se zavazuje uchovávat osobní údaje Uživatele po určitou dobu stanovenou v platných právních předpisech a dalších právních aktech České republiky a / nebo v této Zásadách ochrany osobních údajů, avšak nejdéle, než je vyžadováno platnými zákony a dalších právních úkonů České republiky nebo k dosažení cílů zpracování údajů v rámci této politiky ochrany osobních údajů.
6.2 V případě, že uživatel kontaktuje správce údajů přímo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webových stránkách nebo po zadání objednávky zboží, budou údaje uživatele uloženy po dobu dvou let ode dne dané adresy nebo umístění objednávky. Po uplynutí této doby budou Osobní údaje Uživatele vymazány, pokud není další zpracování těchto údajů založeno na jednom z ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení a správce údajů musí zpracovávat Osobní údaje déle než je stanoveno v tomto ale ne delší, než je nutné.

7. PRÁVA UŽIVATELŮ
7.1 Uživatele by měli mít následující práva :
7.1.2.  Zjistit, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem.
7.1.3.  Seznámit se s osobními údaji a stáhnout je do vlastního počítače ve snadno čitelném formátu.
7.1.4.  Požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo nejsou relevantní.
7.1.5.  Požadovat smazání osobních údajů, pokud je uvedena jedna z podmínek (právo na zapomenutí) uvedených v článku 8.5 Zásady ochrany osobních údajů.
7.1.6.  Požadovat, aby správce údajů omezil zpracování osobních údajů uživatele, pokud je přítomna jedna z podmínek uvedených v článku 8.7 zásad ochrany osobních údajů.
7.1.7.  Požádat o převod dat na jiný datový řadič v souladu s postupem uvedeným v článku 8.8. zásady ochrany osobních údajů (právo na převod).
7.1.8.  Podat stížnost Státní inspekci ochrany údajů týkající se protiprávního zpracování osobních údajů nebo porušení údajů.
7.2.   Nároky na zpracování osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány nebo mají být zpracovány pro účely přímého marketingu.
7.3.   Uživatel má právo písemně zaslat žádosti nebo pokyny sběrači údajů souvisejícím se zpracováním osobních údajů uživatele obsahující kontaktní údaje (e-mail nebo poštovní adresu) uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
7.4.  Kromě žádosti musí uživatel předložit svůj osobní identifikační doklad nebo se identifikovat prostřednictvím autorizovaných elektronických komunikačních prostředků, s výjimkou případů, kdy je písemná žádost podána přímo, když uživatel může být při podání žádosti identifikován.
7.5.  Po obdržení takové žádosti nebo pokynu podá správce údajů odpověď nejpozději do třiceti dnů ode dne adresy a provede akce uvedené v žádosti nebo odmítne důvody odmítnutí. Pokud je to nezbytné, vzhledem k složitosti a počtu žádostí může být lhůta prodloužena o další dva měsíce. V takovém případě informuje správce údajů o takovém prodloužení do třiceti dnů od obdržení žádosti spolu s důvody prodlení.
7.5.1.  Pokud uživatel předloží žádost o odstranění svých údajů, řídící pracovník údajů se zavazuje, že osobní údaj bude vymazán bez zbytečného odkladu, pokud taková akce může být odůvodněna jedním z následujících důvodů:
7.5.2. Osobní údaje již nejsou nezbytné k dosažení cílů, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
7.5.3. Uživatel odvolává souhlas, kterým je založeno zpracování osobních údajů, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů.
7.5.4. Uživatel nesouhlasí se zpracováním údajů, které jsou předmětem legitimního základu pro zájem správce údajů a správce údajů neurčuje žádné nadřazené oprávněné důvody pro další zpracování dat.
7.5.5. Osobní data byla zpracována legálně.
7.6.  Osobní údaje musí být vymazány v souladu se zákonnou povinností stanovenou v právních předpisech Evropské unie nebo České republiky.
7.7.  Vlastník údajů provede vymazání dat zašifrováním osobních údajů uživatele tak, aby nebylo možné je vysledovat a určit, komu patří.
7.7.1. Vlastník údajů je povinen bezplatně a neprodleně omezit zpracování uživatelských dat, pokud platí jeden z následujících případů:
7.7.2. Uživatel spochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, po kterou správce údajů může ověřit přesnost osobních údajů.
7.7.3. Zpracování osobních údajů je nezákonné a uživatel nesouhlasí s vymazáním osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich používání.
7.7.4. Sběrač údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely uvedené v části 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, ale uživatel je potřebuje za účelem pokládání, provádění nebo obrany právních nároků.
7.7.5. Uživatel vznesl námitky proti zpracování osobních údajů vzhledem k oprávněnému základu pro zájem správce údajů, dokud není ověřeno, že legitimní důvody správce údajů mají přednost před příčinou uživatele.
7.8. Uživatel má právo předat údaje o něm jinému sběrateli dat a správci ůdajů, kterému byly poskytnuty osobní údaje , nebrání tomu  aby :
7.8.1. Zpracování dat je založeno na souhlasu uživatele nebo smlouvě;
7.8.2. Data jsou zpracována automatizovaně.
7.9. Tím, že uplatní své právo na převoditelnost dat, má uživatel právo požádat o to, aby správce údajů předal své osobní údaje přímo jinému kontrolórovi údajů, pokud je to technicky možné.
7.10. Vlastník údajů si vyhrazuje právo nesplňovat požadavky uživatele s výjimkou žádostí o odmítnutí obdržet nabídky přímého marketingu a požádat o mimosoudní urovnávání sporů, kde je nutné zajistit: (i) plnění právních povinností uložena kontrolorovi dat; ii) veřejného pořádku nebo předcházení trestným činům; iii) ochraně práv a svobod spotřebitelů nebo jiných osob; nebo iv) v případech uvedených v oddílu 1 článku 23 nařízení. V každém případě, odmítnutím splnit požadavky uživatelů, správce údajů jasně uvede důvody tohoto odmítnutí.
7.11. Veškeré reakce na uživatele musí být uvedeny v stručném, transparentním, srozumitelném a snadno přístupném formuláři v jasném a jednoduchém jazyce. Vlastník údajů poskytne bezplatně kopii osobních údajů zpracovaných elektronicky nebo v tištěné podobě na přání Uživatele a na žádost Uživatele může správce údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů na předložení takové kopie nepřesahující 50 EUR (padesát).
8.  V případě, že uživatel zaznamená nezákonné zpracování svých údajů nebo v případě sporu s kontrolou údajů, má právo kdykoli požádat o mimosoudní řešení sporů v České republice - Státní inspekci ochrany údajů postupem uvedeným na jeho internetových stránkách.    

8. ZMĚNY POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ
8.1. Vlastník údajů má právo aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů, přičemž bere v úvahu změny zákonů a stanov zákonů České republiky.
8.2  Sběrač dat doporučuje, aby uživatelé pravidelně navštěvovali webovou stránku a našli nejnovější verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě podstatné změny zásad ochrany osobních údajů, které mají zásadní význam pro ochranu spotřebitelských údajů, může správce údajů informovat o změnách zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených uživatelem.

9. KONTAKTNÍ INFORMACE
Všechny dokumenty a otázky související s těmito zásadami ochrany soukromí mohou být zaslány na následující kontakty:
Zaslané e-mailem: [email protected]